Skip to main content

Usługi

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w następujących obszarach prawnych.

Prawo Cywilne
 • rzeczowe (sprawy o zasiedzenie, sprawy o eksmisję, sprawy o immisje, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, spory sąsiedzkie, ustanowienie i stwierdzenie wygaśnięcia służebności)
 • zobowiązania (sprawy o zapłatę, odszkodowawcze, tzw. kredyty  frankowe i w inne spory z bankami )
 • spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, uzyskanie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego)
 • obrót nieruchomościami
 • sprawy o błędy w sztuce medycznej
Prawo Pracy
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej w tym w szczególności umów o pracę, regulaminów i wypowiedzeń,
 • reprezentacja pracodawców i osób zatrudnionych
 • sprawy z zakresu dochodzenia roszczeń z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę,
 • sprawy z zakresu dochodzenia świadczeń pracowniczych, 
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 • sprawy o mobbing i dyskryminację w miejscu pracy
Prawo Gospodarcze i Handlowe
 • zakładanie i obsługa spółek,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności gospodarczej,
 • sporządzanie opinii prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • przygotowywanie projektów podejmowanych uchwał, 
 • sporządzanie projektów umów zawieranych z kontrahentami i pracownikami,
 • reprezentacja Klientów w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych, negocjacjach i mediacjach oraz przed sądami polubownymi,
Prawo Rodzinne
 • sprawy rozwodowe
 • alimenty
 • kontakty z małoletnimi dziećmi
 • władza rodzicielska
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
 • podział majątku wspólnego
 • sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
Prawo medyczne
 • kompleksowa obsługa podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym m.in. klinik stomatologicznych,
 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji medycznej,
 • reprezentacja Klientów w sprawach wynikających z błędów medycznych, w tym postępowaniach cywilnych, karnych, dyscyplinarnych oraz przed Rzecznikiem Praw Pacjenta 
 • wspieramy zarówno lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, personel medyczny jak też pacjentów na każdym etapie postępowania
Ponadto:
 • sporządzamy opinie dotyczące wybranych zagadnień prawa polskiego
 • sporządzamy wszelkie umowy zawierane w obrocie cywilnym i gospodarczym
 • uczestniczymy w mediacjach i negocjacjach handlowych
 • przeprowadzamy audyty prawne

Wszystkim naszym klientom oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej.